Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Lag (1993:388) om införande av LSS-lagen (1993:387)

SFS nr: 1993:388

Departement/myndighet: Socialdepartementet

Rubrik: Lag (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Utfärdad: 1993-05-27

Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:725

-----------


Allmänna bestämmelser


1 § Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade träder i kraft den 1 januari 1994.


Vid ikraftträdandet skall, med de undantag som framgår av denna
lag, följande lagar upphöra att gälla, nämligen lagen (1985:568) om
särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl., lagen
(1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda
omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. och lagen (1965:136)
om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m. fl.


2 § I denna lag avses med


omsorgslagen lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda m. fl.,


införandelagen till omsorgslagen lagen (1985:569) om införande av
lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda m. fl.,


elevhemslagen lagen (1965:136) om elevhem för vissa
rörelsehindrade barn m. fl., och


den nya lagen lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade


Befintlig verksamhet enligt omsorgslagen och elevhemslagen


3 § Under tiden fram till och med den 31 december 1995 skall, utan
hinder av bestämmelsen i 2 § andra stycket nya lagen, varje
landsting svara för insatser enligt


1. 9 § första stycket 4 och 6--10 nya lagen för personer som omfattas
av 1 § 1 och 2 samma lag, och


2. 9 § första stycket 8 nya lagen för barn med fysiska
funktionshinder som omfattas av 1 § 3 samma lag, i de fall barnen
till följd av funktionshindren eller av andra särskilda skäl är i behov av särskilt boende för att kunna delta i undervisning i grundskolan eller, beträffande barn före skolåldern, för att kunna få vård och förskoleundervisning som påkallas av funktionshindren.


Tillsyn enligt 23 § andra stycket nya lagen utövas i dessa fall av
landstingets nämnd enligt 22 § samma lag.


4 § Ett landsting och en kommun inom landstinget får träffa avtal
om att en eller flera uppgifter enligt 3 § flyttas över från landstinget
till kommunen vid en tidigare tidpunkt än den 1 januari 1996. I så
fall gäller vad som sägs i 17 § tredje stycket nya lagen.


Ett landsting får i fråga om en enskild som tidigare varit bosatt
inom landstinget men som före den 1 januari 1996 flyttat till ett
annat landsting träffa avtal med det andra landstinget om
kostnadsansvar för boende i bostad med särskild service för barn
och ungdomar, bostad med särskild service för vuxna och annan
särskilt anpassad bostad för vuxna. I sådant fall får
överenskommelsen även omfatta andra insatser enligt 9 § nya lagen
som ges den enskilde. Avtalet upphör att gälla om den enskilde
flyttar till ett tredje landsting eller tillbaka till det första.


Vad som sägs i andra stycket om landsting gäller också kommun
som övertagit ansvaret för sådant boende som där avses.
Lag (1994:1703).


5 § Den som vid den nya lagens ikraftträdande får omsorger enligt
omsorgslagen eller inackordering enligt elevhemslagen skall utan
särskilt beslut anses ha blivit beviljad motsvarande insatser enligt
den nya lagen.

Specialsjukhus och vårdhem


6 § Landstingen och kommunerna skall gemensamt planera för
avveckling av befintliga specialsjukhus och vårdhem.
Avvecklingsplaner skall upprättas och lämnas in till Socialstyrelsen
senast den 31 december 1994.


7 § Specialsjukhus och vårdhem får användas för sitt
hittillsvarande ändamål tills de har avvecklats helt. För
innehållet i verksamheten och för verksamhetens bedrivande i
övrigt gäller bestämmelserna i den nya lagen i tilllämpliga
delar. För avgifter gäller dock 4 § införandelagen till
omsorgslagen i stället för 19 och 20 §§ nya lagen. För
specialsjukhusen tillämpas därutöver bestämmelserna i 16 §
första stycket och 27-30 §§ hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763).


Nyintagning i specialsjukhus eller i vårdhem får inte ske. För
den vård som bedrivs i specialsjukhus och vårdhem fram tills
dessa har avvecklats gäller fortfarande i tillämpliga delar 6
och 7 §§ införandelagen till omsorgslagen.


I mål i allmän förvaltningsdomstol angående utskrivning från
vårdhem eller specialsjukhus enligt 35 § lagen (1967:940)
angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda skall
offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om det
inte måste antas att behov av biträde saknas.

Lag (1997:725).


8 § Landstingen är huvudmän för befintliga vårdhem, om inte
annat avtalats enligt 10 §, samt för specialsjukhus. Ledningen av
verksamheten vid specialsjukhus och vårdhem skall utövas av den
eller de nämnder som utövar ledningen av verksamheten enligt den
nya lagen.


Socialstyrelsen har tillsyn över verksamheten vid specialsjukhus
och vårdhem. Styrelsen har rätt att inspektera verksamheten.


9 § En sådan kommunal nämnd som avses i 22 § nya lagen skall
regelbundet och minst en gång om året i samråd med landstingets
motsvarande nämnd överväga om boendet i specialsjukhus eller
vårdhem i stället kan fortsätta i någon boendeform enligt den
nya lagen.


10 § Ett landsting och en kommun som ingår i landstinget får
träffa avtal om att kommunen i stället tillhandahåller omsorger vid
vårdhem. I så fall gäller vad som sägs i 17 § tredje stycket nya lagen.


Ett landsting får i fråga om en enskild som tidigare varit bosatt
inom landstinget men som före den 1 januari 1996 flyttat till ett
annat landsting träffa avtal med det andra landstinget om
kostnadsansvar för boende på vårdhem eller specialsjukhus. I
sådant fall får överenskommelsen även omfatta insatser enligt 9 §
nya lagen som ges den enskilde. Avtalet upphör att gälla om den
enskilde flyttar till ett tredje landsting eller tillbaka till det första.


Vad som sägs i andra stycket om landsting gäller också kommun
som övertagit ansvaret för vårdhem. Lag (1994:1703).

Övriga bestämmelser


11 § Den som har fått tillstånd att driva enskild verksamhet enligt
17 § omsorgslagen eller som anses ha ett sådant tillstånd enligt 9 §
införandelagen till omsorgslagen skall anses ha fått tillståndet enligt 23 § nya lagen.


12 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till en
föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i den nya lagen eller i denna lag, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.

Övergångsbestämmelser


1996:1652


Denna lag träder i kraft, i fråga om 7 § andra stycket den 1
november 1997, och i övrigt den 1 december 1997. Lag (1997:725)

Innehåll

Kontakta oss nu genom att klicka här!

 

Skicka den här sidan till en vän

Ditt namn:

Din e-postadress:

Din väns namn:

Din väns e-postadress:

Skriv en hälsning

Till sidans toppNyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende