Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS nr: 1993:1090

Departement/myndighet: Socialdepartementet

Rubrik: Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa
funktionshindrade

Utfärdad: 1993-10-07

Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:128

-----------


Inledande bestämmelser


1 § I denna förordning finns föreskrifter om verksamhet med stöd
och service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade och lagen (1993:388) om införande av lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. De
uttryck och benämningar som används i förordningen har samma
betydelse som i dessa lagar.


2 § Med familjehem avses i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade detsamma som i 3 kap. 2 §
socialtjänstförordningen (2001:937). Förordning (2001:938).

Personal och kontaktpersoner


3 § För daglig verksamhet, korttidshem samt gruppbostäder och,
när det gäller barn och ungdomar, annat boende enligt 9 § första
stycket 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade skall det finnas en person med lämplig
utbildning som förestår verksamheten samt den personal som i
övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet.


4 § När stöd av en kontaktperson skall ges, skall den som ansvarar
för verksamheten meddela ett skriftligt förordnande. I ett sådant
förordnande skall uppdragets omfattning och tiden för uppdraget
anges närmare.

Avgifter m.m.


5 § Föreskrifterna i 6 kap. 2 - 4 §§ socialtjänstförordningen
(2001:937) om föräldrars skyldighet att bidra till kommunens
kostnader för ett barns vård i ett annat hem skall gälla även
när ett barn får vård i ett annat hem med stöd av lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Förordning (2001:938).


6 § Vid bedömningen av den enskildes personliga behov enligt 19 §
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
skall även beaktas kostnader på grund av funktionshindret som inte
täcks på annat sätt.

Enskild verksamhet


7 § En ansökan hos länsstyrelsen enligt 23 § lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade om tillstånd att
bedriva enskild verksamhet skall vara skriftlig och ange


1. vilken verksamhet som skall bedrivas,


2. vem som skall bedriva verksamheten,


3. hur verksamheten skall bedrivas och dess omfattning,


4. för vilka personer verksamheten är avsedd,


5. hur verksamheten skall finansieras,


6. vem som skall förestå verksamheten,


7. personalen och dess utbildning.


Till ansökan skall fogas ritningar över de lokaler i vilka
verksamheten skall vara inrymd samt uppgift om vilka
brandskyddsåtgärder som har vidtagits.


Om sökanden är ett bolag, en förening eller en stiftelse, skall
sökanden också bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge
vem som har behörighet att företräda bolaget, föreningen eller
stiftelsen.


8 § Länsstyrelsen skall bereda den nämnd som avses i 23 § andra
stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade möjlighet att yttra sig över ansökan.


9 § Länsstyrelsen skall utfärda ett skriftligt bevis när tillstånd
har meddelats. I beviset skall anges vem som skall bedriva
verksamheten, vilken verksamhet som skall bedrivas, det högsta
antal personer som samtidigt kan få stöd och service där, vem som
skall vara föreståndare samt övriga villkor för tillståndet.


Tillståndet kan meddelas tills vidare eller för viss tid. Ett
tillstånd får inte överlåtas.


Den nämnd som avses i 23 § andra stycket lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade skall underrättas om
ett meddelat tillstånd.


10 § Tillstånd att förändra en enskild verksamhet så att den inte
längre motsvarar det meddelade tillståndet skall sökas hos
länsstyrelsen.


Anmälan om att lägga ned en enskild verksamhet skall omedelbart
göras till länsstyrelsen och den nämnd som avses i 23 § andra
stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.


11 § En kommun skall till länsstyrelsen anmäla allvarliga
missförhållanden i enskild verksamhet som den får kännedom om.

/Rubriken upphör att gälla U:2005-07-01/
Ytterligare föreskrifter


/Rubriken träder i kraft I:2005-07-01/
Gallring


12 § /Ny beteckning 13 § U:2005-07-01/
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter för att garantera
enskilda personer skydd till liv, personlig säkerhet och hälsa inom
verksamheten med de särskilda insatserna.


12 § /Träder i kraft I:2005-07-01/
Handlingar som avses i 21 d § andra stycket lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
skall av hänsyn till forskningens behov undantas från gallring
i de kommuner och landsting som ingår i Östergötlands, Gotlands
och Västernorrlands län samt i Göteborgs kommun. I landets
övriga kommuner och landsting skall sådana handlingar undantas
från gallring när det gäller personer födda den femte, femtonde
och tjugofemte i varje månad. Förordning (2005:128).


13 § /Ny beteckning 14 § U:2005-07-01/
Socialstyrelsen får meddela verkställighetsföreskrifter om
avvecklingsplaner enligt 6 § lagen (1993:388) om införande av
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.


Socialstyrelsen får även meddela andra föreskrifter om
verkställighet av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, lagen (1993:388) om införande av lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller
denna förordning.

/Rubriken träder i kraft I:2005-07-01/
Ytterligare föreskrifter


13 § /Träder i kraft I:2005-07-01/
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter för att garantera
enskilda personer skydd till liv, personlig säkerhet och hälsa inom
verksamheten med de särskilda insatserna. Förordning (2005:128).


14 § /Träder i kraft I:2005-07-01/
Socialstyrelsen får meddela verkställighetsföreskrifter om
avvecklingsplaner enligt 6 § lagen (1993:388) om införande av
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.


Socialstyrelsen får även meddela andra föreskrifter om
verkställighet av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, lagen (1993:388) om införande av lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller
denna förordning. Förordning (2005:128).


1993:1090


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Innehåll

Kontakta oss nu genom att klicka här!

 

Skicka den här sidan till en vän

Ditt namn:

Din e-postadress:

Din väns namn:

Din väns e-postadress:

Skriv en hälsning

Till sidans toppNyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende