Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Lag (2001:454) om personuppgifter inom socialtjänsten

SFS nr: 2001:454

Departement/myndighet: Socialdepartementet

Rubrik: Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten

Utfärdad: 2001-06-07

Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:136

-----------


Lagens tillämpningsområde


1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis
automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att
ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är
tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt ett eller
flera särskilda kriterier. Lag (2003:136).


2 § I denna lag avses med socialtjänst


1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den
särskilda lagstiftningen om vård utan samtycke av unga eller av
missbrukare,


2. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av
socialnämnd,


3. verksamhet som i övrigt bedrivs av Statens
institutionsstyrelse,


4. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå,


5. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till
vissa funktionshindrade,


6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd
enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,


7. handläggning av ärenden om introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra utlänningar,


8. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för
rörelsehindrade.


Med socialtjänst avses även tillsyn, uppföljning, utvärdering,
kvalitetssäkring och administration av verksamhet som avses i
första stycket 1-8.


3 § Lagen tillämpas inte vid behandling av personuppgifter hos
domstolar. Den tillämpas inte heller vid behandling av
personuppgifter för forsknings- och statistikändamål.

Förhållandet till personuppgiftslagen m.m.


4 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten, om inte annat följer av
denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
denna lag eller annars av 2 § personuppgiftslagen.


5 § Har upphävts genom lag (2003:136).

När behandling av personuppgifter är tillåten


6 § Personuppgifter får behandlas bara om behandlingen är
nödvändig för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten skall
kunna utföras.


Personuppgifter får även behandlas för uppgiftsutlämnande som
föreskrivs i lag eller förordning.


En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan
behandling av uppgifter som är tillåten enligt denna lag.

Personuppgifter som får behandlas


7 § Socialtjänsten får behandla


1. person- och samordningsnummer,


2. känsliga personuppgifter som avses i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204), samt


3. uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i
brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa
frihetsberövanden.


Personuppgifter enligt första stycket får behandlas endast om
uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för
verksamheten.

Sammanställningar av personuppgifter


7 a § I sammanställningar av personuppgifter får det inte tas
in känsliga personuppgifter eller uppgifter i övrigt om
ömtåliga personliga förhållanden.


Undantag från första stycket gäller för


1. uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten
som innebär myndighetsutövning och om den bestämmelse som ett
sådant beslut grundar sig på,


2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring,


3. tillsynsverksamhet som bedrivs av Socialstyrelsen eller
länsstyrelserna, och


4. administration och tillsynsverksamhet som bedrivs av Statens
institutionsstyrelse centralt.


Uppgift som avslöjar medlemskap i fackförening får aldrig tas
in. Lag (2003:136).


7 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar ytterligare föreskrifter om sammanställning av
personuppgifter. Lag (2003:136).

Sekretess


8 § I fråga om utlämnande av personuppgifter som finns inom
socialtjänsten gäller de begränsningar som följer av
sekretesslagen (1980:100), socialtjänstlagen (2001:453) och
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

Rättelse och skadestånd


9 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och skadestånd gäller även vid behandling av personuppgifter
enligt denna lag.

Överklagande


10 § Beslut inom socialtjänsten om rättelse och om avslag på
ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen
(1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra
beslut enligt denna lag får inte överklagas.


Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övriga bestämmelser


11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om vilka som är
personuppgiftsansvariga och om begränsning av den i 6 §
tillåtna behandlingen av personuppgifter samt om sökbegrepp,
direktåtkomst och samkörning av personuppgifter.


Regeringen får även meddela föreskrifter om när personuppgifter
får föras över till tredje land.

Övergångsbestämmelser


2001:454


1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.


2. Bestämmelserna i lagen skall inte börja tillämpas förrän den
1 oktober 2007 när det gäller manuell behandling av
personuppgifter, som påbörjats före den 24 oktober 1998 och
sådan behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål, om
manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober
1998.


3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen
(1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har
utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall
framställan anses som en ansökan om information enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204).


4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter
det att denna lag har trätt i kraft för den aktuella
behandlingen.


5. Hänvisningar i denna lag till socialtjänstlagen (2001:453)
skall till utgången av år 2001 i stället avse motsvarande
bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620).

Innehåll

Kontakta oss nu genom att klicka här!

 

Skicka den här sidan till en vän

Ditt namn:

Din e-postadress:

Din väns namn:

Din väns e-postadress:

Skriv en hälsning

Till sidans toppNyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende