Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

SFS nr: 1992:1574

Departement/myndighet: Socialdepartementet

Rubrik: Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m.

Utfärdad: 1992-12-17

Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:527

-----------


Inledande bestämmelser


1 § Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av
bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett
självständigt liv i eget boende.


2 § Kommunerna svarar för att bidrag lämnas till anpassning och
återställning av bostäder enligt bestämmelserna i denna lag.


3 § Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet.

Bostadsanpassningsbidrag


4 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en
bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endastom anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.


5 § Om någon åtar sig att regelbundet under vissa perioder svara
för omvårdnaden av en funktionshindrad person i sin bostad och om åtagandet kan antas avse en längre tid, lämnas bidrag även för anpassning av den bostaden.


6 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning
av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den
bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna
är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som
bostad för den funktionshindrade.


Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas
redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen.
Lag (2000:527).


7 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas även för


1. åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av
rehabilitering, funktionsträning och sjukvård, om behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat sätt,


2. åtgärder som gör det möjligt för den funktionshindrade att utöva
hobbyverksamhet, om han på grund av sitt funktionshinder inte kan delta i aktiviteter utanför bostaden och


3. reparation av utrustning som har anskaffats med stöd av bidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser och reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll.


8 § Vid nybyggnad lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om det
finns särskilda skäl för att välja en utformning av bostaden
som kräver anpassning. Lag (2000:527).


9 § Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning. Lag (2000:527).


10 § har upphävts genom lag (2000:527).

Bidrag till återställning av anpassade bostäder


11 § Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för att ta bort anordningar för funktionshindrade personer (återställning) som har utförts


1. i eller i anslutning till hyreslägenheter eller småhus som hyrs ut, eller


2. i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, om
anordningarna avser att underlätta för en funktionshindrad person att
komma in i och ut ur lägenheten eller att förflytta sig till och från
huset eller inom tomten.


12 § Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att


1. återställningen avser en anpassningsåtgärd som har utförts med stöd av bidrag enligt denna lag, förordningen (1982:639) om
bostadsanpassningsbidrag eller förordningen (1987:1050) om
statskommunalt bostadsanpassningbidrag och


2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre kan utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra
boende.


13 § För bidrag enligt 11 § 1 gäller också att husägaren har
tillförsäkrat kommunen rätt att när den anpassade lägenheten blir ledig anvisa den till bostadssökande och att kommunen vid den tidpunkt då lägenheten blir ledig inte har kunnat anvisa den till någon annan person med funktionshinder.

Bidragens storlek


14 § Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Återställningsbidrag lämnas dock endast om den godkända kostnaden vid ett och samma tillfälle överstiger 5 000 kronor.

Handläggning av bidragsärenden m.m.


15 § Före utbetalningen av bostadsanpassningsbidrag eller
återställningsbidrag får den kommun som beviljat bidraget återkalla
beslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte
längre föreligger.


16 § Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag betalas ut
sedan åtgärd som bidraget avser har utförts.


17 § Kommunen får besluta om återbetalning av bidrag helt eller
delvis


1. om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp,


2. om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för
högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.


Kommunen får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten,
om det finns särskilda skäl.

Överklagande


18 § Kommunens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.


Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:97).

Övergångsbestämmelser


1992:1574


1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.


2. Genom denna lag upphävs förordningen (1985:489) om statsbidrag
för att återställa handikappanpassade bostäder m. m. och förordningen
(1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag.


3. I ärenden där beslut om bostadsanpassningsbidrag fattats före
den 1 januari 1993 gäller förordningen (1987:1050) om statskommunalt
bostadsanpassningsbidrag. För att statsbidrag till kommunen skall
betalas ut enligt 15 § skall dock kommunens ansökan ha kommit in till
Boverket före utgången av februari 1996. Lag (1995:474).


4. Har ansökan om bostadsanpassningsbidrag kommit in före den 1
januari 1993 skall prövning av ansökan ske med tillämpning även av bestämmelsen i 3 § första meningen förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag om att bostadsanpassningsbidrag lämnas till ägare av bostadshus.


5. Bestämmelsen i 9 § andra stycket förordningen (1985:489) om
statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m. m. gäller fortfarande om Boverket har beslutat om statsbidrag före den 1 januari 1993.


1995:97


Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Innehåll

Kontakta oss nu genom att klicka här!

 

Skicka den här sidan till en vän

Ditt namn:

Din e-postadress:

Din väns namn:

Din väns e-postadress:

Skriv en hälsning

Till sidans toppNyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende