Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

SFS nr: 1991:419

Departement/myndighet: Socialdepartementet

Rubrik: Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Utfärdad: 1991-05-30

Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1489

-----------

1 § Landsting och kommuner som inte tillhör något landsting
(sjukvårdshuvudmän) skall, i fråga om personer som omfattas av
sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, lämna
ersättning för resekostnader


1. i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av staten,
ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting eller i
samband med sjukhusvård enligt 2 kap. 4 § lagen om allmän försäkring,


2. i samband med rådgivning enligt lagen (1974:525) om ersättning
för viss födelsekontrollerande verksamhet m. m.,


3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en
undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa
läkarutlåtanden m. m.,


4. i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappad,


5. i samband med tandvård som avses i 2 kap. 3 § lagen om allmän
försäkring,


6. vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom
studerandeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag betalas
ut av högskolestyrelse,


7. i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem som har
tagits upp på förteckning som fastställs av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer,


8. vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart
samband med insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade,


9. vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av
bestämmelserna om den kommunala hälso och sjukvården i hälso och
sjukvårdslagen (1982:763),


10. vid besök för läkarvård eller annan sjukvårdande behandling som
ges med stöd av lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal
primärvård.


I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 skall ersättning
lämnas även när rådgivningen bedrivs av organisationer med
Socialstyrelsens tillstånd.


För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning
lämnas endast om vården eller behandlingen getts med anledning av
sjukdom eller förlossning.


Sjukvårdshuvudmännen skall också lämna ersättning för
resekostnader vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid sjukgymnastik enligt lagen (1993:1652) om sjukgymnastikersättning. Lag (1995:1489).


2 § Resekostnadsersättning enligt 1 § beräknas enligt de grunder
som sjukvårdshuvudmannen bestämmer. Lag (1995:1488).


3 § Frågor om resekostnadsersättning enligt denna lag prövas,
efter ansökan om sådan ersättning, av den sjukvårdshuvudman inom vars område sökanden är bosatt. Ersättningen betalas av sjukvårdshuvudmannen.


4 § Om en internationell överenskommelse om social trygghet
innefattar åtagande för Sverige att svara för resekostnader i samband med sjukresor, skall ersättning för dessa kostnader lämnas av den sjukvårdshuvudman inom vars område vård för sjukdomen har getts.


Övergångsbestämmelser


1991:419


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas på ersättning för kostnader för resa som påbörjas efter ikraftträdandet.


1995:844


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för resor som påbörjats före ikraftträdandet.


1995:1488


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för resor som har påbörjats före ikraftträdandet.

Innehåll

Kontakta oss nu genom att klicka här!

 

Skicka den här sidan till en vän

Ditt namn:

Din e-postadress:

Din väns namn:

Din väns e-postadress:

Skriv en hälsning

Till sidans toppNyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende