Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade

SFS nr: 1988:890

Departement/myndighet: Socialdepartementet

Rubrik: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade

Utfärdad: 1988-06-22

Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:893

-----------

Inledande bestämmelser


1 § Inom ramen för de medel som anslagits för bilstöd till
handikappade lämnas, enligt föreskrifterna i denna förordning,
bidrag till handikappade och föräldrar till handikappade barn
för att anskaffa motorfordon.


För handläggningen av frågor om bidrag enligt förordningen
gäller lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd
till handikappade. Förordning (1997:707).


2 § Med handikappad avses i denna förordning den som på grund av
varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att anlita allmänna kommunikationer.


Med förälder skall vid tillämpning av förordningen likställas den,
med vilken föräldern är eller varit gift eller har eller har haft barn, om de stadigvarande sammanbor.


3 § Bidrag lämnas för


1. anskaffning av personbil, motorcykel eller moped,


2. ändring av ett fordon som avses i 1,


3. anskaffning av särskild anordning på ett fordon som avses i 1,
eller


4. körkortsutbildning i samband med anskaffning av motorfordon.


Om det finns särskilda skäl på grund av handikappets art eller
andra omständigheter, lämnas bidrag för anskaffning eller ändring av annat motorfordon än som avses i första stycket 1 eller för anskaffning av särskild anordning på ett sådant fordon. Förordning (1995:664).


4 § Bidrag lämnas i form av grundbidrag, anskaffningsbidrag,
anpassningsbidrag samt bidrag för körkortsutbildning. Grundbidrag och
anskaffningsbidrag får inte lämnas för fordon som anskaffats innan
beslut om rätt till bidrag har meddelats. Förordning (1995:664).

Förutsättningar för bidrag och bidragens storlek m.m.


4 a § I beslut om bidrag skall det anges när bidraget tidigast
kan betalas ut. Beviljat bidrag måste användas inom sex månader
från det att den som beviljats bilstöd fått besked om att
bidraget kan betalas ut. Förordning (1997:707).


5 § Bidrag enligt 3 § första stycket 1-3 lämnas


1. till handikappad som är under 65 år och är beroende av ett
sådant fordon som avses i 3 § för att genom arbete få sin
försörjning eller ett väsentligt tillskott till sin försörjning
eller för att genomgå arbetslivsinriktad utbildning eller
genomgå rehabilitering under vilken han eller hon får
aktivitetsstöd enligt 4 § förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd eller rehabiliteringsersättning enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring,


2. till handikappad som är under 65 år och, efter att ha
beviljats bidrag enligt 1, har beviljats sjukersättning eller
aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring, eller


3. till annan handikappad än som avses i 1 eller 2 och som
fyllt 18 år men inte 50 år.


Bidrag lämnas även till


1. handikappad förälder med barn under 18 år eller


2. förälder till handikappat barn,


under förutsättning att föräldern sammanbor med barnet och har
behov av ett fordon för förflyttning tillsammans med barnet.


Bidrag enligt första stycket 3 och andra stycket lämnas under
förutsättning att den bidragsberättigade själv skall bruka
fordonet som förare. Bidrag enligt första stycket 1 och 2 kan
lämnas även till den som inte innehar körkort, under
förutsättning att någon annan kan anlitas som förare vid
resorna. Förordning (2002:786).


5 a § Bidrag till körkortsutbildning lämnas till handikappad som
har beviljats bilstöd till anskaffning av motorfordon och som uppfyller förutsättningarna i 5 § första stycket 1 samt är eller riskerar att bli arbetslös och det bedöms att körkortsutbildningen kan leda till att han eller hon får ett stadigvarande arbete. Förordning (1995:664).


6 § Helt grundbidrag lämnas med högst 60 000 kronor till
bidragsberättigad som avses i 5 § första stycket. Halvt bidrag lämnas
med högst 30 000 kronor till bidragsberättigad som avses i 5 § andra
stycket.


Vid anskaffning av motorcykel eller moped lämnas dock grundbidrag
med högst 12 000 respektive 3 000 kronor. Förordning (1991:709).


7 § Anskaffningsbidrag lämnas med högst 40 000 kronor.


Helt sådant bidrag lämnas till bidragsberättigad vars årliga
bruttoinkomst understiger 88 000 kronor.


Till den vars årliga bruttoinkomst uppgår till 88 000 kronor eller
mer lämnas anskaffningsbidrag med högst följande belopp.


---------------------------------------------------------------------
Årlig Bidrag i Bidrags-
brutto- procent av belopp
inkomst helt bidrag kr.
---------------------------------------------------------------------
88 000-- 95 999 90 36 000
96 000--103 999 80 32 000
104 000--111 999 70 28 000
112 000--119 999 60 24 000
120 000--127 999 50 20 000
128 000--135 999 40 16 000
136 000--143 999 30 12 000
144 000--151 999 20 8 000
152 000--159 999 10 4 000
160 000-- 0 --

---------------------------------------------------------------------

Grundbidrag och anskaffningsbidrag får tillsammans överstiga fordonets anskaffningskostnad med högst 35 000 kronor. Vid förvärv av motorcykel eller moped får grundbidrag och anskaffningsbidrag tillsammans överstiga fordonets anskaffningskostnad med högst 12 000 respektive 3 000 kronor.


Avräkning skall i första hand göras på grundbidraget. Förordning
(1991:709).


8 § Med årlig bruttoinkomst avses inkomst enligt 12-17 §§
lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.


För bidragsberättigade som avses i 5 § första stycket skall
bruttoinkomsten framräknas utan hänsynstagande till makes
inkomst.


För förälder som avses i 5 § andra stycket sammanräknas deras
inkomster vid beräkning av anskaffningsbidragets storlek.
Förordning (2002:786).


9 § Anpassningsbidrag lämnas med det belopp som motsvarar
kostnaden för sådan ändring av eller anordning på fordonet som behövs för att den handikappade skall kunna bruka det och som är lämplig med hänsyn till fordonets ålder och skick.


10 § Om en person har fått grundbidrag eller anskaffningsbidrag
får nytt sådant bidrag lämnas endast om minst sju år har förflutit sedan beslut senast fattades om att medge rätt till bidrag. Om det finns skäl från trafiksäkerhetssynpunkt eller medicinsk synpunkt, får dock bidrag lämnas tidigare.


11 § Lämnas grundbidrag eller anskaffningsbidrag innan sju år
förflutit sedan beslut senast fattades om att medge rätt till sådant bidrag skall det nya bidraget minskas med det tidigare erhållna bidraget. Det belopp som skall avräknas skall dock minskas med en sjundedel för varje helt år som har förflutit sedan det tidigare bidraget betalades ut.

Övriga bestämmelser


12 § Ansökan om bidrag görs på blankett enligt formulär som
fastställs av Försäkringskassan. Till ansökan skall fogas ett
läkarutlåtande om funktionshindret och dess inverkan på
förflyttningsmöjligheterna.


Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall
sökanden lämna på heder och samvete. Förordning (2004:893).


13 § Anskaffningsbidrag enligt denna förordning skall minskas med
sådant bidrag till inköp av fordonet som den handikappade får från en kommun eller landstingskommun eller i form av försäkringsersättning.


14 § Grundbidrag och anskaffningsbidrag skall betalas tillbaka


1. om bidragsmottagaren säljer eller på annat sätt avhänder sig fordonet innan sju år har förflutit sedan bidraget beviljades,


2. om bidragsmottagaren har avlidit innan sju år har förflutit sedan
bidraget beviljades,


3. om ett handikappat barn som avses i 5 § andra stycket efter att ha
uppnått 18 års ålder själv beviljas bidrag.


Det återbetalningspliktiga beloppet skall minskas med en sjundedel
för varje helt år som har förflutit sedan bidraget betalades ut. Om det finns särskilda skäl, får bidragsmottagaren helt eller delvis befrias från återbetalningsskyldigheten.


15 § Den som har fått bidrag enligt denna förordning skall, om
förhållandena ändras så att rätten till bidraget påverkas, utan
oskäligt dröjsmål göra anmälan hos Försäkringskassan. Förordning (2004:893).


16 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet
att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på något annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, skall återbetalning ske av vad som har utbetalats för mycket. Detsamma gäller om bidrag i annat fall har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta. Om det finns särskilda skäl, får bidragsmottagaren helt eller delvis befrias från återbetalningsskyldigheten.


17 § Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2004:893).

Övergångsbestämmelser


1988:890


1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988, då förordningen (1987:410) om bidrag till handikappade för att skaffa motorfordon m. m. skall upphöra att gälla.


2. Vid tillämpning av föreskriften i 5 § första stycket 2
likställs med den som har beviljats bidrag enligt första stycket 1 i samma paragraf dels handikappad som vid utgången av september 1988 innehade fordon som anskaffats av honom med bidrag enligt den upphävda förordningen, dels den som vid utgången av september 1988 var ägare till fordon som var befriat från skatt enligt 40 § första stycket vägtrafikskattelagen (1973:601) i lagrummets dåvarande lydelse.


3. Om en person har fått bidrag för anskaffning av motorfordon
enligt 3, 4 eller 6 § i den upphävda förordningen, får grundbidrag eller anskaffningsbidrag lämnas endast om fem år har förflutit sedan beslut senast fattades om att medge rätt till bidrag enligt den upphävda förordningen.


Om det finns särskilda skäl som avses i 10 § andra meningen denna
förordning, får dock grundbidrag och anskaffningsbidrag lämnas tidigare. Lämnas grundbidrag eller anskaffningsbidrag tidigare skall bidraget minskas med bidrag som har lämnats enligt den upphävda förordningen. Det belopp som skall avräknas skall dock minskas med en femtedel för varje helt år som har förflutit sedan det föregående bidraget betalades ut.


4. Föreskrifterna i 8, 12 och 13 §§ i den upphävda förordningen
gäller fortfarande i fråga om bidrag som har beslutats före den 1 oktober 1988.


1989:211


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter i
5 § gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före
ikraftträdandet.


1991:709


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrifter
tillämpas fortfarande vid omprövning eller överklagande av beslut som
har meddelats före ikraftträdandet.


1996:1291


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som har beviljats
före ikraftträdandet. Svensk författningssamling


1997:707


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997 och
tillämpas i fråga om alla beslut som meddelas av försäkringskassan efter ikraftträdandet.


2001:265


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre
lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats
enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).

Innehåll

Kontakta oss nu genom att klicka här!

 

Skicka den här sidan till en vän

Ditt namn:

Din e-postadress:

Din väns namn:

Din väns e-postadress:

Skriv en hälsning

Till sidans toppNyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende