Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Lag (1988:360) om ärenden om bilstöd till handikappade

SFS nr: 1988:360

Departement/myndighet: Socialdepartementet

Rubrik: Lag (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade

Utfärdad: 1988-06-02

Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:816

-----------

1 § Statligt bidrag till handikappade och föräldrar till handikappade
barn för att anskaffa motorfordon lämnas enligt föreskrifter som
meddelas av regeringen.


2 § Frågor om bidrag som avses i 1 § handhas av
Försäkringskassan. Lag (2004:816).


2 a § I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser
om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen
innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse
och om anmälan m.m. Lag (2004:816).


3 § I Försäkringskassan avgörs frågor om rätt till bidrag av
socialförsäkringsnämnd. Lag (2004:816).


4 § Vad som föreskrivs i lagen (1962:381) om allmän försäkring om
riksförsäkringsverkets tillsyn tillämpas i fråga om försäkringskassas
befattning med bidrag som avses i 1 §.


5 § Föreskrifterna i 20 kap. 10-13 §§ lagen (1962:381) om
allmän försäkring om omprövning och ändring av
Försäkringskassans beslut samt överklagande av
Försäkringskassans och domstols beslut skall tillämpas i
ärenden om bidrag som avses i 1 §. Lag (2004:816).

Övergångsbestämmelser


1994:1752


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. De nya
bestämmelserna tillämpas även på en ansökan som gjorts under år
1994.


1998:92


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning
av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.


1999:813


1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.


2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på en ansökan som
gjorts före ikraftträdandet.


2004:816


1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.


2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har
meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en
allmän försäkringskassa.

Innehåll

Kontakta oss nu genom att klicka här!

 

Skicka den här sidan till en vän

Ditt namn:

Din e-postadress:

Din väns namn:

Din väns e-postadress:

Skriv en hälsning

Till sidans toppNyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende