Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Lag (1978:234) om vissa trafikfrågor (p-tillstånd handikappade)

SFS nr: 1978:234

Departement/myndighet: Näringsdepartementet

Rubrik: Lag (1978:234) nämnder för vissa trafikfrågor

Utfärdad: 1978-04-27

Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:43

-----------


1 § I den utsträckning som regeringen med stöd av 2 § lagen (1975:88)
med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och
kommunikationer har överlåtit åt en kommun att meddela föreskrifter som avses i 1 § första stycket 8 nämnda lag, skall denna uppgift inom
kommunen fullgöras av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900).


I den omfattning som regeringen har bemyndigat kommuner att pröva
frågor om undantag från föreskrifter enligt första stycket eller om
parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter skall även denna
uppgift fullgöras av nämnden. Lag (1991:1675).


2 § har upphävts genom lag (1991:1675).


3 § har upphävts genom lag (1991:902).


4 § I ärenden som avses i 1 § andra stycket får trafiknämnden ta
ut avgifter av sökandena dock inte i fråga om parkeringstillstånd
för rörelsehindrade. Lag (1992:1721).


5 § Grunderna för beräkningen av avgifter enligt 4 § skall anges i
en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.


En avgift får inte vara högre än kommunens genomsnittliga
kostnader i ärenden av det slag som avgiften gäller.


Avgifterna får tas ut i förskott. Lag (1991:355).


6 § En nämnds beslut enligt 1 § får överklagas hos länsstyrelsen.


Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Vägverket. Verkets beslut
får inte överklagas.


De statliga väghållningsmyndigheterna och polismyndigheterna får
överklaga en nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt 1 §.


Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga
beslut enligt 1 §.


En nämnds beslut enligt 4 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten. Lag (1995:43).


Övergångsbestämmelser


1986:1247


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om överklagande
av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.


1991:355


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och gäller ärenden där
ansökan har gjorts efter ikraftträdandet.


1995:43


Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Innehåll

Kontakta oss nu genom att klicka här!

 

Skicka den här sidan till en vän

Ditt namn:

Din e-postadress:

Din väns namn:

Din väns e-postadress:

Skriv en hälsning

Till sidans toppNyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende