Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

SOSFS 2002:9 föreskrifter och allmänna råd om bostad

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS


Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § andra stycket förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade och beslutar följande allmänna råd.

Definitioner

Föreskrifter


1 § Med omvårdnad avses i dessa föreskrifter och allmänna råd all individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen som för de boende skall ingå i insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

2 § Med individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen avses insatser som skall tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov, t.ex. hjälp med att


äta, dricka och förflytta sig, sköta personlig hygien och klä sig,
sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och inköp, kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering,
göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg, planera framåt,
göra tillgänglig den hälso- och sjukvård, inklusive habilitering,
rehabilitering och hjälpmedel, och den tandvård som den enskilde behöver, samt se till att misstankar om övergrepp och andra brott mot den enskilde polisanmäls.

Omvårdnad

Föreskrifter


3 § Omvårdnad enligt 9 c § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall


ges på ett sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga, kontinuerligt anpassas efter rådande omständigheter så att den svarar mot den enskildes aktuella situation, och noggrant planeras, dokumenteras och följas upp.


Bostad utan institutionell prägel


Allmänna råd


För att undvika en institutionell miljö bör en bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte vara belägen i nära anslutning till


en annan sådan bostad, eller andra bostäder som inte är ordinära såsom t.ex. korttidshem eller särskilda boendeformer för äldre.
Som regel bör inte heller en bostad med särskild service för vuxna samlokaliseras med lokaler för daglig verksamhet.


Person som förestår verksamheten
Föreskrifter


4 § Samtliga former av bostad med särskild service för vuxna skall ha en av huvudmannen särskilt utsedd person som förestår verksamheten.


Gruppbostad


Föreskrifter


5 § Med lämplig utbildning enligt 3 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade avses en högskoleutbildning som är relevant för att en person skall kunna förestå verksamheten i en gruppbostad. Den person som av huvudmannen är utsedd att ha denna ledarskapsfunktion skall ha tillräcklig kunskap och kompetens för att bl.a. kunna ansvara för att


arbetet organiseras så att den enskilde genom omvårdnaden tillförsäkras goda levnadsvillkor, omvårdnaden kännetecknas av en god etik och ett värdigt bemötande, omvårdnaden för varje boende planeras, dokumenteras och följs upp, kommunens eventuella övriga krav på eller riktlinjer för vad som skall dokumenteras verkställs,
rutiner finns för att hantera synpunkter och klagomål,
personalen har den kunskap som behövs för en ändamålsenlig verksamhet, personalens behov av handledning tillgodoses,
personalens behov av kompetensutveckling bevakas och stöds,
personal rekryteras och introduceras, verksamheten planeras, utvecklas och utvärderas, verksamhetens resultat förmedlas till överordnade och politiker, och verksamheten utvecklas i takt med ändrad lagstiftning och nya forskningsresultat.


Övriga bostäder med särskild service för vuxna

Allmänna råd


Enligt 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges. För en person som förestår en bostad med särskild service för vuxna som inte är gruppbostad bör därför samma utbildningskrav gälla som för en person som förestår en gruppbostad.


Antal boende


Gruppbostad


Allmänna råd


I en gruppbostad bör i regel endast tre till fem personer bo. Ytterligare någon boende bör kunna accepteras men endast under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Servicebostad


Allmänna råd


Antalet boende i en servicebostad bör vara så begränsat att serviceboendet integreras i bostadsområdet och en institutionell boendemiljö undviks.

Sammansättningen i gruppbostaden


Allmänna råd


Så långt det är möjligt bör huvudmannen beakta de boendes önskemål och synpunkter när det gäller sammansättningen av den grupp som skall bo i gruppbostaden.

Gemensamhetslokaler i gruppbostaden


Allmänna råd


Gruppbostadens gemensamhetslokaler bör


ligga i nära eller direkt anslutning till de enskilda lägenheterna,
vara lätta att nå, vara till för dem som bor i gruppbostaden och tjänstgörande personal, och endast kunna nyttjas av andra på de boendes villkor.
____________

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen utkom från trycket.

Socialstyrelsen

Innehåll

Kontakta oss nu genom att klicka här!

 

Skicka den här sidan till en vän

Ditt namn:

Din e-postadress:

Din väns namn:

Din väns e-postadress:

Skriv en hälsning

Till sidans toppNyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende