Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Mer pengar till omsorg

2007-01-26 - Linköping:

När omsorgsnämndens verksamhet uppdelats i två ansvarsområden har dessa fått samsas om omsorgskakan. För omsorgsnämndens del handlar nettoramen om drygt 728 miljoner för 2007. Samtidigt vill omsorgsnämnden satsa 10,3 miljoner på verksamhet som ligger utanför
ramen och genom diverse pussel kan det nästan lyckas. Utökningen stannar på 8,8 miljoner kronor.
När kommunfullmäktige tog beslut om budgeten för nämnder och styrelser i november ingick en extra peng på sex miljoner till omsorgsnämndens extrautgifter men det räcker inte till
hela satsningen av 10,3 miljoner kronor.

Men genom översyn och nya bedömningar av priser i avtalen med utförarna med mera har ett ekonomiskt utrymme skapats. Detta ekonomiska utrymme gör det möjligt för nämnden att förändra eller utöka verksamheten med 8,8 miljoner kronor. Det är 2,8 miljoner mer än de 6 miljoner som kommunfullmäktige beslutat anslå som en resurs för nämndens utomramsförslag.

I förslaget till internbudget har dessa sex miljoner kronor fördelats. Tillsammans med omfördelningar i budgeten är det möjligt att göra satsningar inom områdena individ- och familjeomsorg, insatser för psykiskt funktionshindrade, Lass-assistans och insatser för personer med utvecklingsstörning.

Satsningar har därutöver kunnat göras med beviljade statsbidrag inom individ- och familjeomsorg och inom området LSS-insatser. Även förslag om insatser för psykiskt funktionshindrade i det
fall kommunen får statsbidrag finns med i internbudgeten.

En sammanfattning områdesvis av de förändringar och utökningar som skett utöver pris- och lönejusteringar och högre uppräkning i verksamhetsavtalen. Bland annat satsar nämnden drygt 1,3 miljoner kronor på familjecentralerna.

Familjerådgivningen får också utöka sin verksamhet med 355 000 kronor. S:t Larsmottagningen fortsätter sin satsning på "Hvb på service". Här ingår ett statsbidrag på 80 000 kronor, men totalt
handlar det om 500 000 kronor.

Omsorgsnämnden satsar drygt 2,3 miljoner kronor på boende och stöd till personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder. När det gäller Lassassistans räknar man med ett ökat kostnadsansvar gentemot Försäkringskassan, varför man satsar drygt 2,7 miljoner kronor.

Dessutom satsar man 734 000 kronor i ökad kostnad för vårdkrävande. Man tror också att lokalbehovet ökar för daglig verksamhet och gruppboenden och satsar 480 000 kronor.

I regeringens budgetproposition för 2007 föreslås en omfattande förstärkning av insatserna för personer med psykiska funktionshinder med ytterligare 500 miljoner kronor per år 2007 och 2008 och därefter med 250 miljoner kronor per år.

I det fall statliga stimulansmedel tillförs Linköpings kommun föreslås att satsningar görs på uppsökande och motiverande arbete, riktat till personer med missbruksproblem i kombination med psykiska funktionshinder, vilket man beräknar kostar 1,2 miljoner kronor.

Satsningarna på barn och familjer fortsätter, bland annat genom utökningen av antalet familjecentraler. satsningarna inom psykiatrin, både av de satsningar som görs lokaloch de förväntade satsningarna från regeringens sida ger en utsatt grupp möjligheter till stöd i sitt vardagliga liv.

Källa: Linköpings Tidning 20070124

Kontakta oss nu genom att klicka här!Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan


 

Hem
Brukare
Personlig assistans
Anhöriga
Personlig assistent
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter
Utbildning

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende