Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Tipsa en vän | Skriv ut | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Färre regionkommuner

2007-02-28 -

Ansvarskommittén har lagt fram förslag om att de 21 länsstyrelser ska bli betydligt färre. Även landstingen bör ersättas av sex till nio direktvalda regionkommuner. Staten bör på så sätt anpassas till nya regioner och nya strukturer.

Ansvarskommittén har arbetat i nära fyra år under ledning av Mats Svegfors, landshövding i Västmanlands län. Alla riksdagspartier har suttit med, och samtliga är överens om de förslag kommittén lagt fram. Förslagen får också godkänt av organisationen Sveriges kommuner och landsting.

Kommittén föreslår att regeringen tar fram en strategi för styrningen, och att former för samråd mellan stat, kommuner och regionkommuner regleras i en förordning. En del av den nuvarande styrningen, såsom allmänna råd från myndigheterna bör begränsas precis som nationella handlingsplaner, icke bindande avtal och tillfälliga projekt.

Tre personer ska enligt förslaget utses för att driva processen mot bildandet av sex till nio regionkommuner. Helst ska ombildningen ske i samband med de allmänna valen 2010 och vara igång vid årsskiftet därefter. Om det inte lyckas bör staten gripa in och se till att processen är avslutad senast 2014/2015.

Länsstyrelserna får också ändrade arbetsuppgifter. Särskilda tillsynsdelegationer ska inrättas Det innebär att det mesta av kommunernas tillsynsverksamhet förs över till länsstyrelserna. Då kommer i princip all tillsyn vara statlig.

Däremot ska de nya regionkommunerna få länsstyrelsernas arbetsuppgifter såsom att ha beslutsrätt om hur regionala utvecklingsanslag ska användas och så småningom om bidrag från EUs strukturfondsprogram. Regionkommunerna ska också ansvara för regional naturvård och kulturmiljövård.

Länsstyrelserna ska i högre grad än i dag vara statens förlängda arm i storlänen. Deras geografiska indelning ska vara densamma som regionkommunernas. Dessutom vill kommittén att de statliga sektorsmyndigheter som Ams och Försäkringskassan ska ha samma regionala uppdelning.
Förslaget innebär att ansvarskommittén vill att regionkommunerna ska ha ett utvecklingsuppdrag och länsstyrelserna ska inrikta sig på övergripande myndighetsuppdrag.

Myndigheterna har hittills organiserat sig utifrån vad som är bäst för dem själva enligt kommittén. Det har skapat stora problem i samarbetet med länsstyrelser, landsting och kommuner och ytterst för medborgarna.

Sektorsgränserna leder i dag till att människor som behöver hjälp från flera sektorer, som sjukvård, försäkringskassa och arbetsförmedling, kanske inte alltid får bästa möjliga stöd. En övergripande uppgift för länsstyrelserna blir att ha ett helhetsperspektiv på regionen och motverka den splittring som sektorsmyndigheternas specialisering innebär.

Regeringens kansli behöver ett nytt arbetssätt som ger en samlad översyn. Regeringskansliet måste behärska samspelet med länsstyrelser och sektorsmyndigheter. Den kunskap som länsstyrelserna har om sådant som högre utbildning, vägprojekt och kommunala problem ska redovisas till regeringen som ett så kallat tvärsektoriellt kunskapsunderlag. Kunskapsstyre innebär att förmedla erfarenhetsbaserad och vetenskaplig kunskap om de offentliga verksamheterna och bör ligga som styrmedel för staten.

En dominerande uppgift för regionkommunerna blir sjukvården. Kommittén har lagt ett förslag till en samlad patientlag som ska tydliggöra patientens rättigheter. Bland annat ska man som patient kunna välja en specialist av annat slag än en allmänläkare till fast läkarkontakt.

ST har emellertid gått ut med kritik för bristande medborgarperspektiv. Problemet med att bara ändra läns- och regionindelning är att skillnaderna mellan rikedom och fattigdom, och mellan olika landsändar, är för stora. Om sjukvården, äldreomsorgen och annan service ska fungera lika bra i hela Sverige så måste staten få befogenhet att följa upp att kommuner och landsting tar sitt ansvar gentemot den enskilde Funktionshindrade i vissa kommuner kan tvingas vänta på personliga assistenter i flera år. Kommitténs förslag löser inte sådana problem. Det är något som oroar ST och dess ordförande Annette Carnhede.

Källa: ST Press 070227

Kontakta oss nu genom att klicka här!Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan


 

Hem
Brukare
Personlig assistans
Anhöriga
Personlig assistent
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter
Utbildning

 

Skicka den här sidan till en vän! Skriv ut sidan Anpassa sidans utseende